Проект ОПИК

ЕТ ТУРШАНС – ШАКЕ ЕКМЕКЧИЯН е бенефициент по проект BG16RFOP002-2.092-0667-C01 по процедура „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., реализиран с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целите на проекта са:

– Осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.

– Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места

Резултати:

С полученото финансиране бе подпомогнато дружеството, като по този начин бе осигурена устойчивостта в дейността му, което ще допринесе за запазване конкурентните му позиции на пазара.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 716.69 лв., от които 609.19 лв. европейско и 107.50 лв. национално съфинансиране.

Срокът за изпълнение на проекта е с продължителност 3 месеца (от 21.12.2020 г. до 21.03.2021 г.)